Podmínky

Darujeme kroužky dětem je projektem České rady dětí a mládeže, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Rodiče mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok.

Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek doložením potřebných dokumentů a následně si vybere, kterému poskytovateli máme peníze z voucherů odeslat. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet a dítě tak má uhrazenou část nákladů na volnočasovou aktivitu.

Obsah:

Pro rodiče/žadatele

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?
 • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „přídavek na dítě“. Nově podporujeme také rodiny, které pobírají příspěvek na péči, odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči.
  • Při žádosti o příspěvek doloží české rodiny v online systému Aktivní město dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
 • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
  • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
 • V případě, že máte pochybnost, zda splňujete podmínku příjmu 3,4násobku životního minima, doporučujeme využít pro výpočet kalkulačku na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: Kalkulačka pro výpočet životního minima (mpsv.cz)
Na jaké aktivity mohu příspěvek využít?

Každý rodič, který vyhoví podmínkám obdrží 2 vouchery v hodnotě 1000 Kč na každé dítě na školní pololetí. Vouchery je možné využít na 2 různé aktivity, nebo oba použít na stejnou aktivitu.

Z peněz lze zaplatit např. členský příspěvek, účastnický poplatek za výpravu, závody, soutěže nebo soustředění, zapůjčení hudebního nástroje či sportovní pomůcky nebo dítěti za peníze koupit část vybavení (např. batoh, čelovku, tretry, dres, výtvarné pomůcky…). Příspěvek lze využít i na úhradu prázdninové akce (letní tábor, soustředění), to však pouze v případě, že se jedná o součást dlouhodobých aktivit.

Abychom podpořili motivaci k účasti na aktivitách, podílejí se na financování části aktivit také rodiče, minimálně ve výši 20 % celkové částky aktivity. Tedy, rodič zaplatí ze svého min. 250 Kč v případě, že využijí 1 voucher v hodnotě 1000 Kč, nebo 500 Kč pokud využijí vouchery oba.

Jak probíhá proces žádosti? Jak se zaregistrovat?
 1. Na stránce www.darujemekrouzky.cz vyberte Chci požádat o příspěvek a následně se zaregistrujte do systému Aktivní město jako občan České republiky nebo Ukrajiny a při registraci zadejte všechny své děti ve věku 3-18 let na které chcete požádat o příspěvek.
  Pokud jste občan ČR tak při registraci vybíráte i tzv. Aktivní město, do kterého se hlásíte. Pokud máte trvalý pobyt v Praze 5, 6, 17, vyberte příslušnou městskou část (abyste mohli žádat také o příspěvky, které nabízejí městské část), pokud bydlíte jinde, vyberete možnost „Darujeme kroužky dětem“.
 2. Emailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému.
 3. Po přihlášení vyberte v menu možnost „Nabídka příspěvků“ a zde aktuální výzvu „Darujeme kroužky dětem“. V rámci příspěvku žádáte o podporu u každého dítěte zvlášť.
 4. V rámci žádosti doložte potřebné dokumenty, které vás opravňují k získání příspěvku.
  • České rodiny dokládají dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
  • Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
 5. Po schválení administrátorem vám připíšeme na profil 2 vouchery v hodnotě 1000 Kč pro každé dítě. Následně vyhledejte poskytovatele a aktivitu (v menu Vyhledej poskytovatele či Vyhledej aktivitu), na kterou byste chtěli získaný příspěvek ve formě voucheru využít a následně jej na aktivitu uplatněte. Můžete využít jeden voucher nebo oba dva.
 6. Do emailu vám přijde PDF dokument, který potvrzuje, že jste uplatnili voucher na danou aktivitu. Toto potvrzení můžete doložit poskytovateli aktivity.
 7. Po skončení měsíce zašleme peníze z uplatněných voucherů přímo poskytovateli na jeho bankovní účet.

Pro poskytovatele

Jak se zaregistrovat jako poskytovatel
 1. Na webu Aktivní město se poskytovatel zaregistruje a přijdou mu mailem přihlašovací údaje na „admin.aktivnimesto.cz“
 2. Rodič dítěte se na stejném webu registruje jako občan, kde doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku. Český rodič doloží potvrzení, že pobírá dávku „Přídavek na dítě“, ukrajinský rodič pak dokládá vízum o strpění, či vízum dočasné ochrany přihlášených dětí.
 3. Poskytovatel zadá do systému své pravidelné Aktivity jednotlivě na 1. pololetí tohoto školního roku, ke konci prosince bude moci zadávat aktivity na 2. pololetí školního roku a přiřadí aktivitu k příspěvku Darujeme kroužky dětem (CZ) nebo Darujeme kroužky dětem (UA) podle toho, zda chtějí aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem. Cena aktivity musí být min. 1250 Kč (250 Kč platí rodič, 1000 Kč je hrazeno z voucheru), nebo 2500 Kč (500 Kč platí rodič, 2000 Kč je uhrazenou z voucherů). Aktivita se bude např. jmenovat Celoroční činnost oddílu xy, Hra na klavír, Výtvarka, Florbal… s cenou min. 1250 Kč. Součástí ceny je jak úhrada pololetního členského příspěvku, tak např. zápůjčka hudebního nástroje, nákup potřebného materiálu, sportovní náčiní, výpravy, soutěže, soustředění apod. Pokud by cena v systému byla nižší než 1250 Kč, pak vám aktivita nemůže být schválena.
 4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému dohledat a použít své poukazy na tyto aktivity, rodič následně zaplatí poskytovateli minimálně 20 % celkové částky aktivity, tj. 250 Kč u 1 poukázky, 500 Kč při použití obou poukázek. Rodiči i poskytovateli přijde o těchto skutečnostech informační e-mail.
 5. Poskytovatel se přihlásí do systému a v políčku Transakce odkliknutím přijme přiřazené vouchery. Až poté je proces převodu prostředků dokončen.
 6. Dítě se zapojí/je již zapojeno do činnosti poskytovatele, která od dítěte (rodiče) již nevybírá žádné další poplatky (dokud se příspěvek nevyčerpá) a do uvolnění příspěvku na účet pokryje svými penězi náklady na akce daného dítěte.
 7. Poskytovatel obdrží v polovině dalšího měsíce na svůj účet uplatněné vouchery za předchozí měsíc společně s vyúčtováním, za které děti příspěvky dorazily.

Příspěvek bude organizaci následně odeslán na bankovní účet. Jedná se o dar poskytnutý rodiči dítěte v podobě elektronických bodů. Rodič následně odešle body danému organizátorovi a tomu platba přijde jako příspěvek na úhradu nákladů.

pozn. Původně jsme chybně uváděli, že se jedná o dar poskytnutý přímo poskytovateli, za komplikace se omlouváme.

Co a jak můžeme zařadit mezi aktivity?

Jsou schvalovány pouze dlouhodobé aktivity, obecně se jedná o aktivity oddílu, skupiny, kroužku… vč. výprav, akcí, soutěží, soustředění. V 2. pololetí školního roku lze do pravidelné činnosti zahrnout i letní tábor nebo prázdninové soustředění, ale musí navazovat na dlouhodobou aktivitu. Voucher je možné použít rovněž na zakoupení potřebného materiálu, vybavení na danou činnost, půjčení vybavení potřebného na kroužek. Celkovou cenu aktivity nastavte tak, aby bylo možné jednoduše uplatnit celý jeden nebo celé dva tisícikorunové poukazy.

Jsou dvě nejčastější a základní možnosti nastavení ceny za aktivitu:

   • 1.250 Kč – rodič použije jeden tisícikorunový poukaz a doplatí 20% aktivity, tedy 250 Kč;
   • 2.500 Kč – rodič použije oba tisícikorunové poukazy a doplatí 20% aktivity, tedy 500 Kč.

Cena může být vyšší, než 2.500 Kč, vše se odvíjí od charakteru vypsané aktivity. Způsob/termín úhrady si žadatel s poskytovatelem mohou po domluvě nastavit individuálně.

Aktivity by tedy měly v principu vypadat takto:

   • Název aktivity: Činnost oddílu [název oddílu] – 1. pololetí 2022/2023
   • Popis: Aktivity oddílu v prvním pololetí školního roku 2022/2023 [+ základní informace o činnosti oddílu – co děláte, na co se zaměřujete…]
   • Cena: 1250,-; 2500,-; nebo v důsledku povahy aktivity vyšší
Fakturace a vyúčtování

Transakce týkající se vyúčtování naleznete v administraci aktivního města v záložce Transakce. Stavy transakcí mohou být: Dokončená (žadatel si zažádal o aktivitu a je schválená jak poskytovatelem, tak dárcem); Rezervace (žadatel si zažádal o aktivitu, nicméně žádost teprve čeká na schválení); Stornovaná (aktivita nebyla naplněna např. dítě se nezúčastnilo programu kroužku. V tom případě se žadateli přičte zpět suma příspěvku a on ji může uplatnit na jinou aktivitu.)

Všechna svá vyúčtování a přehled transakcí můžete najít v sekci Vyúčtování ve složce Vyúčtování, aktuální vyúčtování v administraci sekci Vyúčtování. Vyúčtování probíhá vždy na konci měsíce, které pak uživatelé obdrží v polovině dalšího měsíce.