Pro rodiče


Pro rodiče

 • Obecné informace
 • Videonávod pro rodiče
 • Aktuální informace
  Obecné informace

  Darujeme kroužky dětem je projektem České rady dětí a mládeže, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Příjemcem příspěvku může být pouze osoba narozená v rozmezí 01.02.2005-31.08.2021, zastoupená v projektu do dosažení 18 let věku zákonným zástupcem nebo vykonavatelem rodičovské odpovědnosti (zejména poručník nebo opatrovník). Žadatelé mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok.

  Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek v podobě voucheru doložením potřebných dokumentů a následně si vybere, kterému poskytovateli máme peníze z voucherů odeslat. Poskytovatel pak obdrží příspěvek na svůj bankovní účet a dítě tak má uhrazenou část nákladů na volnočasovou aktivitu.

  Vítejte v sekci pro rodiče, zde se dozvíte:
  1) Kdo se může do projektu Darujeme kroužky dětem zapojit?
  2) Na jaké aktivity můžete příspěvek využít?
  3) Jak probíhá proces žádosti o příspěvek? Jak se registrovat?

  Pro zodpovězení těchto otázek můžete také využít informační:

  Video návod pro rodiče

  Aktuální informace
 • Příjemcem příspěvku může být pouze osoba narozená v rozmezí 01.02.2005-31.08.2021, zastoupená v projektu do dosažení 18 let věku zákonným zástupcem nebo vykonavatelem rodičovské odpovědnosti (zejména poručník nebo opatrovník). Žadatelé mohou získat v rámci jednoho pololetí podporu ve výši až 2000 kč na každé dítě, tedy až 4000 kč za školní rok.
 • Současná výzva na 2. pololetí začíná 15.1.2024 a pro žadatele končí 14.4.2024. Příspěvek bude v hodnotě 2000 kč na dítě v podobě 4×500 kč voucherů.
 • Příspěvku budou mít vouchery expirační datum – to se počítá 30 dnů od přiznání příspěvku.
Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?
 • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a na dítě, na které žádají příspěvek, pobírají dávku „přídavek na dítě“, „příspěvek na péči“, „odměnu pěstouna“, nebo „příspěvek při pěstounské péči“.
  • Při žádosti o příspěvek doloží české rodiny v online systému Aktivní město dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
 • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
  • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
 • Právní poučení pro rodiče (zákonné zástupce) Příjemců: rodiče/zákonní zástupci dítěte (tedy Příjemce) berou registrací, podáním žádosti o přidělení Příspěvku a následným výběrem Aktivity pro dítě na vědomí, že mají jednat ve vzájemné shodě a prohlašují, že tak činí se souhlasem druhého rodiče; pokud není vysloven nesouhlas jednoho z rodičů, má operátor systému za to, že souhlas druhého rodiče s registrací, podáním žádosti a výběrem Aktivity pro dítě je dán; v případě, že dojde k vyslovení nesouhlasu druhého rodiče vůči operátorovi systému v době, kdy Příspěvek ještě nebyl zcela vyčerpán, je nutné, aby se rodiče dohodli na výběru jiné Aktivity pro děti. V případě, že se rodiče nedohodnou a společně nevyberou Aktivitu dítěti nejpozději do 21.04.2024, darovací smlouva zaniká a Příspěvek dítěti nebude poskytnut; v případě, že dojde k vyslovení nesouhlasu druhého rodiče vůči operátorovi systému v době, kdy Příspěvek již byl zcela vyčerpán, postupoval operátor systému při poskytování Příspěvku v dobré víře, že souhlas druhého rodiče s registrací, podáním žádosti a výběrem Aktivity pro dítě byl udělen, a Příspěvek již nelze rodiči vrátit ani nelze použít na jinou Aktivitu.
Na jaké aktivity mohu příspěvek využít?

Každý rodič, který vyhoví podmínkám obdrží 4 vouchery v hodnotě 500 Kč na každé dítě na školní pololetí. Vouchery je možné využít na různé aktivity, nebo všechny použít na stejnou aktivitu.

Z peněz lze zaplatit např. členský příspěvek, účastnický poplatek za výpravu, závody, soutěže nebo soustředění, zapůjčení hudebního nástroje či sportovní pomůcky nebo dítěti za peníze koupit část vybavení (např. batoh, čelovku, tretry, dres, výtvarné pomůcky…). Příspěvek lze využít i na úhradu prázdninové akce (letní tábor, soustředění), to však pouze v případě, že se jedná o součást dlouhodobých aktivit.

Jak probíhá proces žádosti? Jak se zaregistrovat?
 1. Na stránce www.darujemekrouzky.cz vyberte Chci požádat o příspěvek a následně se zaregistrujte do systému Aktivní město jako občan České republiky nebo Ukrajiny a při registraci zadejte všechny své děti ve věku 3-18 let na které chcete požádat o příspěvek.
  Pokud jste občan ČR tak při registraci vybíráte i tzv. Aktivní město, do kterého se hlásíte. Pokud máte trvalý pobyt v Praze 5, 6, 17, vyberte příslušnou městskou část (abyste mohli žádat také o příspěvky, které nabízejí městské část), pokud bydlíte jinde, vyberete možnost „Darujeme kroužky dětem“.
 2. Emailem vám přijdou přihlašovací údaje do systému.
 3. Po přihlášení vyberte v menu možnost „Nabídka příspěvků“ a zde aktuální výzvu „Darujeme kroužky dětem“. V rámci příspěvku žádáte o podporu u každého dítěte zvlášť.
 4. V rámci žádosti doložte potřebné dokumenty, které vás opravňují k získání příspěvku.
  • České rodiny dokládají dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
  • Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
 5. Po schválení administrátorem vám připíšeme na profil 4 vouchery v hodnotě 500 Kč pro každé dítě. Následně vyhledejte poskytovatele a aktivitu (v menu Vyhledej poskytovatele či Vyhledej aktivitu), na kterou byste chtěli získaný příspěvek ve formě voucheru využít a následně jej na aktivitu uplatněte. Můžete využít jeden voucher, dva… nebo všechny. Na uplatnění voucherů máte 30 dnů od jejich přiznání.
 6. Do emailu vám přijde PDF dokument, který potvrzuje, že jste uplatnili voucher na danou aktivitu. Toto potvrzení můžete doložit poskytovateli aktivity.
 7. Po skončení měsíce zašleme peníze z uplatněných voucherů přímo poskytovateli na jeho bankovní účet.